Chmura niewiedzy

//Być prawdziwym uczniem Pana naszego, Chmura niewiedzy

Być prawdziwym uczniem Pana naszego, Chmura niewiedzy

Być prawdziwym uczniem Pana naszego, Chmura niewiedzy

Być prawdziwym uczniem Pana naszego

Wiemy, że wszyscy ludzie upadli w Adamie, a wszyscy ci, którzy przez swoje czyny świadczą o ty, że chcą być zbawieni, są albo będą zbawieniu mocą Męki samego Chrystusa. W sposób analogiczny, jeżeli nie identyczny, dusza, która w doskonały sposób oddaje się temu dziełu, która przez nie łączy się duchowo Bogiem, czyni – jak doświadczenie to wykazuje – wszystko, co jest w jej możliwości, aby wszyscy ludzie doszli również do doskonałości tego dzieła. Jeżeli jeden członek naszego ciała jest chory, wszystkie nasze członki cierpią i źle się mają; jeżeli zaś jeden członek jest w pełni zdrowia, wszystkie inne się cieszą.

Tak jest i w dziedzinie duchowej między wszystkimi członkami Kościoła Świętego; bo Chrystus jest naszą Głową, a my wszyscy jesteśmy członkami Jego Ciała, jeżeli jesteśmy w miłości. Ten przeto, kto chce być prawdziwym uczniem Pana naszego, powinien w tym dziele naśladować duchowo Pana w swojej duszy, ofiarując swe ciało na krzyżu dla zbawienia tych wszystkich, którzy są jego braćmi i siostrami według natury. Nie powinien tego czynić jedynie dla swoich przyjaciół, krewnych i domowników, ale dla wszystkich ludzi, nie pragnąc pomóc jednemu bardziej niż drugiemu, bo wszyscy ci którzy chcą wyzwolić się z grzechu i błagać o miłosierdzie, będą zbawieni mocą Męki Pana.

Chmura niewiedzy (nieznany Autor), Rozdział 25 – Dusza doskonała, w czasie gdy oddaje się temu dziełu, nie myśli wyraźnie o żadnej osobie żyjącej (Być prawdziwym uczniem Pana naszego)

Być prawdziwym uczniem Pana naszego, Chmura niewiedzy

Powyższy cytat pochodzi z książki „Chmura niewiedzy” napisanego przez nieznanego Autora. Jeżeli twoje serce poruszyły słowa które przed chwilą przeczytałaś/eś, to wierzę mocno, że w „Chmurze niewiedzy” znajdziesz dużo więcej takich pięknych fragmentów. Mimo, że może nie jest to łatwa pozycja i nie dla wszystkich jest przeznaczona, to w piękny a zarazem precyzyjny sposób kieruje tych, którzy są na to gotowi, do całkowitego powierzenia swojego życia Bogu. I poznania prawdy, która uczyni ich wolnymi.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tej książce wejdź tutaj: Chmura niewiedzy